مقاله پايداري نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني و مجرد در رابطه هاي تابعي مثبت و منفي در ميان دانشجويان روان شناسي اجتماعي در دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پايداري نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني و مجرد در رابطه هاي تابعي مثبت و منفي در ميان دانشجويان روان شناسي اجتماعي در دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي مجرد
مقاله داده هاي عيني
مقاله روابط تابعي
مقاله روابط مثبت
مقاله روابط منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رابطه بين دو متغير روانشناختي معمولا يک متغير تابع متغير ديگر قرار مي گيرد، يعني با تغيير يک متغير به تبع آن در متغير ديگر تفاوت ايجاد مي شود. و به اين رابطه ايجاد شده در ذهن افراد رابطه تابعي گفته مي شود. روابط تابعي پديد آمده در ذهن افراد در مقابل تغيير مقاومت مي کند و به اين دليل در روانشناسي اجتماعي به آن حفظ نظريه گفته مي شود که منظور نظريه ضمني است که مردم بين متغير هاي روانشناختي در ذهن خويش ايجاد مي کنند. متغيرهاي رابطه تابعي از طريق دو نوع داده هاي عيني يا مجرد به وجود مي آيد. هدف پژوهش حاضر بررسي موضوع حفظ بيشتر اين رابطه ها با داده هاي عيني يا مجرد در ذهن افراد است. همچنين آيا اين نظريه هاي ضمني پس از گذر زمان حفظ مي شود و اثر حفظ نظريه داده هاي اوليه عيني بيشتر است يا داده هاي ذهني. پژوهش حاضر از نوع آزمايشي و طرح عاملي ۲×۲×۲ (رابطه مثبت در مقابل رابطه منفي، داده هاي مجرد در مقابل عيني، توصيف در مقابل فقدان توصيف) بود. در هر خانه طرح عاملي ۲۸ آزمودني و كلا ۲۲۴ نفر شركت كردند كه دانشجويان روان شناسي اجتماعي بودند. مداخله هاي آزمايشي از نوع قضاوت در پارهرابطه تابعي ايجاد شده در ذهن آزمودنيها از طريق يك داستان فرضي بود. تحليل واريانس چند عاملي نشان داد كه نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني بيشتر حفظ مي شود (P<0.05) و اثر حفظ نظريه وقتي بيشتر است كه اثر اوليه داده ها عيني باشد (P<0.01). يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه رابطه تابعي حتي اگر با داده هاي فرضي ايجاد شود در شناخت اجتماعي وجود دارد و اين رابطه در ذهن افراد باقي مي ماند و در مقابل تغيير مقاومت مي كند.