مقاله پايش تجهيزات سرمايشي و بررسي عوامل موثر بر نگهداري خون و فرآورده ‌هاي خوني در بيمارستان ‌هاي مازندران و گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: پايش تجهيزات سرمايشي و بررسي عوامل موثر بر نگهداري خون و فرآورده ‌هاي خوني در بيمارستان ‌هاي مازندران و گيلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره سرد
مقاله بانک‌ هاي خون
مقاله تجهيزات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري نقده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي غريب
جناب آقای / سرکار خانم: رستميان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيادليري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي شوشتري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح تفتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اهميت حمل و نقل و نگهداري انواع فرآورده ‌هاي سلولي و پلاسمايي و به ويژه زنجيره سرد در اين است که خون و فرآورده‌ هاي آن اگر به طور صحيح و در دماي مناسب نگهداري نشوند، علاوه بر عدم تاثير درماني، ممکن است باعث عوارض متعددي در بيمار گردند. لازمه اجراي زنجيره سرد، تجهيز مراکز بانک خون بيمارستاني، پرسنل آموزش ديده و وجود دستورالعمل‌ هاي استاندارد مي باشد.
مواد و روش ‌ها: اين مطالعه توصيفي و مقطعي در ۵۰ بيمارستان استان مازندران و گيلان در سال ۸۷ انجام گرفت. همکاران طرح با مراجعه مستقيم به بانک ‌هاي خون بيمارستاني و مشاهده تجهيزات مورد نظر، مشاهدات خود را ثبت نمودند. تجزيه و تحليل يافته ‌ها توسط آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن و نرم‌افزار ۱۶ SPSS انجام شد.
يافته‌ ها: در اين مطالعه مشخص گرديد که ۱۷(۳۴%) بانک خون‌ فاقد شرايط استاندارد بودند که مي تواند ناشي از عدم وجود فريزر مخصوص بانک خون باشد در حالي که همگي آن ها مجهز به يخچال مخصوص بانک خون بودند. ۳۳ (۶۶%) بيمارستان داراي شرايط استاندارد تعريف شده بودند. به علاوه در اين مطالعه ارتباط معنا داري بر اساس نوع بيمارستان (دولتي و خصوصي) مشاهده نگرديد. ارتباط متغيرهايي مانند سن، جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصيلي کارکنان با شرايط بانک خون بررسي شد که ارتباط معناداري يافت نشد.
نتيجه گيري: توجه به فرآيند زنجيره سرد در تامين سلامتي خون ضروري است. اگر چه کمبود تجهيزات، يک عامل اساسي در استاندارد نبودن برخي از بانک خون ها بوده است، آموزش و نظارت مداوم توسط مراجع ذيربط در بهبود اين فرآيند موثر خواهد بود.