مقاله پايش تغييرات كاربري اراضي كرج با استفاده از تكنيك سنجش از دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: پايش تغييرات كاربري اراضي كرج با استفاده از تكنيك سنجش از دور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحدهاي اراضي
مقاله تغيير کاربري اراضي
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله طبقه بندي نظارت شده
مقاله بازه هاي زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واحد هاي كاربري اراضي تحت تاثير رويدادهاي طبيعي، عملكردهاي انساني، مسايل اجتماعي و اقتصادي بويژه در اطراف شهرهاي بزرگ همواره دستخوش تغيير مي شوند. در اين تغييرات اراضي گوناگون به اراضي ساخته شده اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي يا شبكه راهها تبديل شده و در برخي موارد بصورت اراضي باير رها مي شود. براي به نقشه در آوردن مرز واحدهايي كه به سرعت در حال تغيير مي باشد ابزار و تكنيك هايي مورد نياز مي باشد كه قادر به جمع آوري و ثبت داده ها در مدت زمان كوتاه بوده تا نتايج آن بصورت نقشه هاي موضوعي در دسترس قرار گيرند. در اين تحقيق با استفاده از قابليت تكنيك سنجش از دور تغييرات كاربري اراضي شهر كرج و اطراف واقع در غرب شهر تهران به منظور تخمين ميزان كاهش اراضي كشاورزي و باغي و افزايش سطح مجموعه شهري در بازه زماني بين سال هاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۱ ۱۹۸۷) تا (۲۰۰۲ مورد بررسي قرار گرفته است. براي تعيين انواع كاربري هاي منطقه از تصاوير ماهواره اي لندست هاي ۵ و۷   (ETM+)استفاده گرديد. محدوده مورد مطالعه از تصاوير استخراج گرديده سپس با روش طبقه بندي نظارت شده با استفاده از نقشه هاي سال ۱۳۷۸ با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، شاخص هاي روشنايي و سبزينگي واحدهاي اراضي تعيين گردبد. نتايج حاصله با يكديگر و با واقعيت هاي زميني مقايسه گرديده و مشخص شد که نوع كلاسبندي نظارت شده با واحد هاي اراضي موجود تطابق بيشتري را نشان مي دهد. با بررسي تصاوير در دو زمان مي توان دريافت كه همانند ديگر كلان شهر هاي دنيا كلان شهر كرج نيز در طول ۱۵ سال گذشته در اثر تغيير كاربري اراضي تغييرات وسيعي داشته که در اغلب موارد نتيجه اين تحولات به زيان محيط زيست بالاخص پوشش گياهي بوده و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز بسيار موثر بوده است.با بررسي تصاوير ماهواره اي مشخص گرديد وسعت اراضي مسكوني ساخته شده در تصوير سال ۱۹۸۷ شامل شهر كرج و آبادي هاي پراكنده در اطراف آن تقريبا ۶۰۳۲٫۳ هكتار بوده و در تصوير سال  2002که شهر كرج به شهري بزرگ و آبادي هاي آن به شهرهاي کوچک تبديل شده اند در مجموع وسعتي بالغ بر ۱۰۵۴۱٫۱۲ هكتار را اشغال شده است. گسترش سريع شهر كرج و حومه بويژه به سمت جنوب و غرب سبب گرديده اراضي توليد كننده محصولات زراعي – باغي كه داراي شرايط مناسب براي كشت مي باشند به واحدهاي ساخته شده مسكوني، صنعتي و غيره تبديل گرديده اند. به اين ترتيب مي توان برآورد نمود كه به طور ميانگين هر سال ۳۰۰٫۶ هكتار بر وسعت اراضي ساخته شده افزوده شده كه قسمت اعظم آن با پيشروي در اراضي كشاورزي بوده است .