مقاله پايش خطوط ساحلي درياچه اروميه با استفاده از سنجش از دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۳- بهار و تابستان ۱۳۸۴ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: پايش خطوط ساحلي درياچه اروميه با استفاده از سنجش از دور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله پايش خطو ط ساحلي
مقاله سنجنده هاي ETM+ ،TM و TOPEX/POSEIDON
مقاله آستانه گذاري
مقاله نسبت بين باندها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قربانعلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سواحل، مناطق ويژه اي هستند که با سه محيط اتمسفر، هيدروسفر و ليتوسفر زمين در تماس بوده و از مهم ترين پديده هاي خطي سطح زمين هستند که از طبيعتي پويا برخوردار مي باشند. مديريت بهينه سواحل، و حفاظت از محيط زيست در جهت توسعه پايدار نيازمند استخراج خطوط ساحلي و تغييرات آن ها مي باشد. اين مقاله به ارزيابي علمي روشهاي متداول تعيين تغييرات خطوط ساحلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مي پردازد. در اين مقاله روش جديدي براي استخراج خطوط ساحلي ارايه و آزمايش شده است که معايب روش هاي متداول را ندارد. آلگوريتم پيشنهادي از ترکيب دو روش آستانه گذاري بر روي هيستوگرام تصوير و نسبت بين باندها تشکيل شده است. مکان موردمطالعه اين تحقيق درياچه اروميه مي باشد. اين درياچه بيستمين درياچه بزرگ دنيا و دومين درياچه به لحاظ شوري است. پايش خطوط ساحلي درياچه در فاصله زماني سال هاي ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ و با استفاده از تصاوير سنجنده هاي TM و ETM+ صورت پذيرفت. با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق، مساحت در ياچه ۱۰۴۰ کيلو متر مربع در بازه زماني مورد نظرکاهش يافته است. در اين تحقيق، ارتباط تغييرات سطحي درياچه با اطلاعات ارتفاعي ماهواره TOPEX/POSIDON موردبررسي قرار گرفت و تغيير ارتفاع سطح آب درياچه در فاصله زماني موردنظر سه متر برآورد شد. به منظور ارزيابي دقت حاصل از روش پيشنهادي، نتايج با مشاهدات ميداني مطابقت داده شد. دقت خطوط ساحلي استخراج شده برابر ۱٫۳ پيکسل (هر پيکسل معادل ۳۰ متر) بر آورد شد.