مقاله پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: پايش مارکرهاي بيماري زايي و مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين در فروشگاه هاي عرضه کننده گوشت شهرستان شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشيا کلي O157:H7
مقاله شيگاتوکسين
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله گوشت قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور موسي
جناب آقای / سرکار خانم: همايون مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اشريشياکلي O157:H7 توليدکننده شيگاتوکسين، يکي از پاتوژن هاي متداول در گاو است که به طور اتفاقي موجب ايجاد بيماري هايي در انسان مي شود. اين باکتري پتانسيل آلودگي با گوشت قرمز را دارد و اغلب عفونت هاي باليني ناشي از آن با مصرف گوشت چرخ کرده نپخته در ارتبا است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش، به صورت مقعي ۱۲۲ نمونه گوشت چرخ کرده از قصابي هاي چهار منقه مختلف شهر شيراز در سال ۱۳۸۶ جمع آوري و پس از غني سازي در محي کشت اختصاصي و ارزيابي تخمير سوربيتول و فعاليت بتاگلوکورونيدازي (تست MUG)، با کمک آنتي سرم اختصاصي، سويه هاي E.coli O157:H7 تعيين هويت گرديد. سپس ژن هاي بيماري زاي وروتوکسين، اينتيمين و هموليزين با استفاده از روش Multiplex PCR و مقاومت آنتي بيوتيکي سويه ها با روش ديسک ديفيوژن مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي، ۱۱۹ کلني سوربيتول منفي جداسازي گرديد که ۳ سويه O157:H7 (فراواني ۲٫۴۵ درصد) با آنتي سرم اختصاصي تایيد شد. از سويه هاي مورد بررسي، در دو جدايه هر دو ژن بيماري زاي stx1  و eaeA (فراواني ۱٫۶۴ درصد) مشاهده گرديد. در سويه هاي تاييد شده مقاومت به آنتي بيوتيک هاي اريترومايسين، تتراسيکلين، آمپي سيلين، پني سيلين، کليندامايسين، سفکسيم، نووبيوسين و جنتامايسين ديده شد.
نتيجه گيري: به دليل زندگي اين ارگانيسم در روده دام هاي سالم، ضرورت توجه به پيش گيري در هنگام فرايند گوشت وجود دارد.