مقاله پايش و پيش بيني خشکسالي در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جغرافيا و توسعه ناحيه اي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: پايش و پيش بيني خشکسالي در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله SPI
مقاله شاخص درصد از نرمال
مقاله زنجيره مارکف
مقاله سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: آشگرطوسي شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالي کشاورزي در ايران به عنوان يک فاجعه طبيعي براي تمام مردم، به ويژه کشاورزان، شناخته شده است. هرچند از وقوع خشکسالي نمي توان جلوگيري کرد، اما اگر ماهيت و خصوصيات آن مورد مطالعه و بررسي قرارگيرد، مي توان نسبت به پيش بيني آن اميدوار بود و با آمادگي از اثرات زيان آور آن کاست. در اين نوشتار استان سيستان و بلوچستان با توجه به داشتن شرايط خاص اقليمي، از نظر پديده خشکسالي، مورد بررسي قرارگرفته است. دراين پژوهش، پايش و پيش بيني خشکسالي استان سيستان و بلوچستان، با استفاده ازالگويي که بر اساس شاخص SPI  و درصد از نرمال و زنجيره مارکف تهيه شده، انجام گرفته است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که منطقه مورد مطالعه نسبت به خشکسالي هاي ميان مدت و کوتاه مدت حساس است و بيشتر خشکسالي هايي که در اين منطقه اتفاق افتاده است، خشکسالي ملايم و متوسط است و احتمال وقوع پديده خشکسالي در مناطق مرکزي استان بيشتر است.