مقاله پايوژنيك گرانولوما: مروري بر خصوصيات کلينيکي ۹۵ مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: پايوژنيك گرانولوما: مروري بر خصوصيات کلينيکي ۹۵ مورد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايوژنيك گرانولوما
مقاله ضايعات راكتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين ابراهيمي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: پايوژنيک گرانولوما يكي از ضايعات راكتيو شايع حفره دهان است كه به طور معمول به دنبال تروماهاي ملايم در نسوج به وجود مي آيد و به صورت رشد بيش از حد بافت همبندي با بستر بسيار پرعروق رخ مي دهد. دليل انتخاب اين ضايعه براي بررسي، شيوع به نسبت بالا و گاهي اوقات داشتن مشي و ظاهر هراسناك آن است كه امكان دارد سبب گمراهي و اشتباه در تشخيص درمانگر شود. هدف از اين مطالعه، بررسي خصوصيات کلينيکي ضايعه پايوژنيک گرانولوما است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که از نوع outcome study است، روي ۹۵ مورد قطعي پايوژنيک گرانولوماي دهاني که بيوپسي شده و در آن ها بررسي هيستوپاتولوژيک انجام گرفت، خصوصياتي شامل سن، جنس، محل آناتوميک، قوام، عامل اتيولوژيک، سابقه درد و خونريزي، خصوصيات سطحي و وضعيت پايه در يک چارت ثبت شد و با نرم افزار آماري SPSS 11 و تست آماري Chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (P<0.05).
نتايج: پايوژنيك گرانولوما در زنان (۲/۶۴ درصد) شايع تر از مردان (۸/۳۵ درصد) است و بيشتر در دهه هاي دوم (۲۷ درصد) و پنجم (۲۳ درصد) مشاهده شده و اغلب در ناحيه آلوئولار ماگزيلا (۸/۵۶ درصد) و قسمت قدامي فكين ديده ميشود. ضايعه بيشتر داراي قوام سخت (۸/۷۶ درصد) و با سطح زخمي (۳/۶۵ درصد) و خونريزي دهنده (۹/۵۸ درصد) بوده و سابقه درد در موارد اندكي (۴/۸ درصد) مشاهده ميشود. ضايعه در ۶۵درصد موارد پايه داربوده و شايعترين اتيولوژي شناخته شده، جرم دنداني (۲۰ درصد) بوده است.
نتيجه گيري: پايوژنيك گرانولوما در خانم ها بيشتر از آقايان و در ناحيه قدامي فکين و ماگزيلا بيشتر مشاهده مي شود. در بسياري از موارد، سطح زخمي  با سابقه خونريزي و بدون درد مي باشد و شايع ترين اتيولوژي شناخته شده، جرم دنداني است.