سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا مهدوی – دانشگاه تهران – تهران

چکیده:

آفت کشهای شیمیایی آلی مصنوعی در کنار فواید اقتصادی و بهداشتی که برای بشر در برداشتند ، آلودگیهای زیادی را نیز باعث شدند . مهمترین گروههای آ فت کشها از نطر ایجاد آلودگی ، حشره کشهای کلره بوده و می باشند که یکی از مهمترین اینها ترکیب هالوژنه هگزا کلرو سیکلو هگزان (HCH ) (Hexachlorocyclohexane ) می باشد . روشهای متعددی برای پاکسازی آلودگی HCH توسعه یافته است ولی قبل از هر گونه پاکسازی در ابتدا بایستی یک بر آورد دقیق از میزان آلودگی انجام گیرد . روشهای پاکسازی شامل :پوشانیدن و محدود کردن ، جمع آوری خاک و دفع ، روشهای فیزیکی ، روشهای شیمیایی ، روشهای حرارتی ، و روشهای پاکسازی با کشت نباتات توام با بکارگیری میکرو ارگانیسمها ،می باشند