سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قاسمی – عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
حسین کاظمیان – استادیار شیمی تجزیه
محمدرضا پاکزاد – کارشناس سازمان انرژی اتمی ایران – تهران ایران
علی ملکی نژاد – کارشناس سازمان انرژی اتمی ایران – تهران ایران

چکیده:

زه آبهای اسیدی معادن (Acid Mine Drainage : AMD) و پسابهای (liquid Wastes) معادن و صنایع جاری کاتیونهای فلزات سنگین می باشند که بسیاری از این کاتیونها سمیت بالایی داشته و برای انسان مضر می باشند. در این پروژه حذف برخی از این کاتیون ها از پساب های شبیه سازی شده معادن مورد بررسی قرارگرفته است. زئولیت و کلینوپتلولیت طبیعی ایران در شرایط واکنشی هتروترمال به گونه های سنتزی P,A تبدیل و مورد استفاده قرار گرفت. ظرفیت تبادل یون گونه های طبیعی و سنتزی اندازه گیری شده و سپس اثر زمان ، دما و PH بر میزان تفویض یونی بررسی شد. میزان تعویض یونی سرب توسط گونه های سنتزی به مراتب بهتر از سایر کاتیون ها بوده و افزایش دما و PH تاثیر زیادی در بهبود آن نداشت. قابلیت تعویض یونی این کاتیون در ستون نیز بسیار خوب بوددر مورد کاتیون کادمیم نیز نتایج خوبی حاصل گردید. و مشخص شد که با افزایش دما میزان تعویض آن توسط گونه های سنتزی بهبود می یابد و کاهش PH از میزان آن می کاهد . تعویض یونی کاتیون روی نیز نسبتا خوببود اما میزان آن نسبت به دو کاتیون قبلی کمتر کمتر بود. افزایش دما باعث افزایش مقدار آن شد. در مورد نیکل در مقایسه با دیگر کاتوینها در غلظتهای بالا نتایج مطلوبی حاصل نگردید.