سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرعلی رحیم پور شایان – گروه مواد غیرفلزی – مرکز شیمی و مواد پژوهشگاه نیرو – ایران
سیدعلیرضا مرتضوی – گروه مواد غیرفلزی – مرکز شیمی و مواد پژوهشگاه نیرو – ایران

چکیده:

تنزل خواص الکتریکی قرصهای برقگیر بمعنای افزایش جریان نشای قرص برقگیر به مرور زمان می باشد . این پدیده در مرز دانه های ZnO رخ می دهد و ناشی از مهاجرت یونها در لایه تهی اطراف مرز دانه های ZnO می باشد . روشهای کنترل تنزل قرصهای برقگیر اکسید روی عبارتند از آنیل کردن و روش شیمیایی . در تمامی روشهای کنترل تنزل سعی می گردد با حذف جزء ناپایدار که باعث تنزل خواص الکتریکی قرصها می شود، موجبات پایداری قرصها فراهم شده و میزان جریان نشتی آنها کاهش یابد . درمقاله حاضر چگونگی کنترل تنزل خواص الکتریکی قرصهای برقگیر با افزودن اتنهای تک ظرفیتی Na و وارد ساختن آن به شبکه ZnO جهت جلوگیری از تنزل قرصهای برقگیر بررسی شده و با توجه به تغییراتی که در خواص الکتریکی حاصل می شود مقدار بهینه Na+ بدست می آید .