سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مقداد انصاریان – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شاهد ایران
علی مطیع نصرآبادی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شاهد ایران
سیدمحمد صادق زاده – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شاهد ایران
حامد شکوری گنجوی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شاهد ایران

چکیده:

در این مقاله یک ساختار بهینه پایدارساز سیستم قدرتبر اساس شبکه عصبی مصنوعی ۲ و کنتـرل بهینـه خطـی ۳ بـرای سیستم قدرت پیشنهاد شـده اسـت . پایدارسـاز پیشـنهادی، در میان ساختارهای مختلف پایدارسازهای شبکه عصبی مصنوعی سیستم قدرت که در این مقاله مورد مطالعـه قـرار گرفتـه انـد دارای بهترین پاسخ دینامیکی می باشد و نیـز تنهـا سـاختاری است که مشخصات دینامیکی بهتری نسبت به پایدارساز کنترل بهینه خطی به دست می دهد . نتایج شـبیه سـازی توسـط نرم افزار MATLAB نشان می دهد که پایدارساز مورد نظر به واسطه طبیعت تطبیق پذیر بودن شـبکه عصـبی، نسـبت بـه دیگر اغتشاشات سیستم قدرت پاسخ مناسبی ارائه مـی کنـد و همچنین به دلیل ساختار موازی شـبکه عصـبی دارای سـرعت پاسخ بالایی می باشد .