سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین خدام محمدی – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در آغاز جوابهایTaub-Nut/bolt در ابعاد زوج در گرانش انیشتین – ماکسول ساخته میشود . این جوابها دارای پارامترهای جرم، بارNut ، بار الکتریکی q و پتانسیل الکتریکی در بینهایت V میباشند . وجود چهار شرط برای هر یک از جوابها پیشبینی میشود و وجود یک مقدار بحرانی Vcrit برای جواب Nut و مقدار بیشینه Nmax برای جواب bolt بدست می آید . محاسبات در ۴ بعد انجام شده و با محاسبه بارهای پایسته، دما، آنتروپی و غیره، خصوصیات ترمودینامیکی و پایداری جوابها بررسی خواهد شد