سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز مستوفی دربان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد کرمانشاه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله درسهی فرضیه پایداری زمانی مدلهای هولید سفر برای هدف های کار و هحصیل برای شهر شیراز با اسهفاده از روشهای برآورد ضریب هشخیص پایداری، شاخص پایداری، پایداری جزئی و پایداری کلی ضرایب مدلها بررسی شده اسه. همچنین وابسهگی زمانی هولید سفر و عوامل ایجاد کننده آن هوسط مدلهای لگاریهمخطی مورد بررسی قرار گرفهه اسه. نهایج حاکی از آن اسه که مدل های با هدف کار و مهغیر هوصیفی آن، هعداد شاغلین، از پایداری بالایی برخوردارند. مدلهای هحصیل نیز پایداری مناسبی را نشان داد هاند. این نهایج کاربرد مدلهای هولید سفر را ها حد زیادی موجه م یسازد