سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهتاب حیدری شاهملکی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی معماری
رضا حیدری – کارشناس ارشد معماری و مدرس موسسه غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری کرمانشاه

چکیده:
در این نوشتار به سنت های ایرانی، در معماری می پردازیم زیرا این سنن به خاطر معطوف بودن بر فطرت انسانی منحصر بهفرد وبی نظیرند، زیرا مبتنی بر فطرت انسانی بناشده وشکل گرفته وتداوم یافته اند. منظور از فطرت، همان سرشتی است کهخداوند انسان را با آن آفرید.وهیچ تغییری در فطرت الهی انسان نمی توان داد. از آنجا که ایران درطول تاریخ هستی،هیچگاه درخلأ نبوت وپیامبران آسمانی نبوده است وهمواره با آسمان ازطریق این رسولان مرتبط بوده ما هم به یک سنتالهی یعنی توجه دادن به زیست موجودات دیگر پرداخته ایم. من دراین مقاله سعی کرده ام یکی ازمظاهرخدایی را برایالگوگیری درپایداری سنتها انتخاب ونظریه خود را ابراز وتبیین نمایم.