سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ضیاءالدین شعاعی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
نادر جلالی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محسن شریعت جعفری – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
احمد ادیب – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

طرح عظیم احداث ابراه خلیج فارس – دریای خزر ازدیرباز به عنوان یک استعداد مطرح بودها ست تئوریهای متعددی درزمانهای مختلف ارایه گردیده بود ازانجمله میتوان به تئوری پرکردن افتادگی کویرباآب دریا به عنوان یک استعداد جهااستفاده دربرنامه ریزیهای کلان دراینده و سپس اتصال آنها بهم و تئوری اتصال توسط کانال اشاره نمود درسالهای اخیر پس ازجمع بندی نظریات بحث اتصال دوددریا توسط کانال با قابلیت کشتیرانی مورد توجه قرارگرفت بخش زمین شناسی طرح تحت عنوان دوزیرگروه زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی مسئولیت بررسیهای لازم دراین زمینه را برعهده گرفت گروه زمین شناسی مهندسی بررسی و مطالعه را درسه مقوله هوازدگی هیدروژئولوژی و پایداری دسته بندی نمود که این مقاله به بررسی نتایج بدست آمده ازبررسی و تحقیق پیرامون پایداری شیبها و گودبرداریها می پردازد جهت این بررسی ابتدا مطالعات بصورت منطقه ای درکل مسیر صورت گرفت درمرحله بعد بااستفادها زنقشه های چهارگوش زمین شناسی منطقه با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰۰مسیرآبراه مشخص و با تهیه مقاطع زمین شناسی تحلیل پایداری آنها درشرایط فعلی و درشرایط احداث ابراه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت این مقاله به نتایج حاصل ازبررسی و تحقیقات پیرامون میزان ناپایداری هربازه را با قید درصد مساحت زیرپوشش می پردازد