سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صالحی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات جهاد کشاورزی ,
علی حق نظری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرهاد جباری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور ارزیابی ارتباط بین سرعت جوانه زنی و شاخص پایداری غشاء سلول با مقاومت به خشکی در عدس (Lens culinaris Medik) تعداد ٢٠ ژنوتیپ عدس در طی ٤ آزمایش در قالب طرحهای کاملا تصادفی در ٣ تکراردرآزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج آزمایش تست جوانه زنی با استفاده از محلول PEG با پتانسیل اسمزی ۰/۶-مگاپاسکال نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ شاخص استرس جوانه زنی (GSI) تنوع قابل ملاحظه ای وجود دارد . همچنین شاخص GSI همبستگی مثبت و معنی دار با شاخص های HM ،STI ،GMP و MP نشان داد .نتایج آزمایش پایداری غشا ء سلول با استفاده از محلول PEG نشان داد که ژنوتیپ ها از لحاظ شاخص درصد آسیب غشا ء سلول متفاوت بوده واین شاخص با عملکرد در محیط تنش همبستگی معنی دار وبا عملکرد در محیط بدون تنش همبستگی غیر معنی دار و منفی نشان می دهد.در ضمن شاخص درصد آسیب غشاء با شاخص های HM ،GMP ،MP ،GSI ،STI و MP نیز همبستگی منفی و معنی داری را داشت. لذا شاخص تنش جوانه زنی و درصد آسیب غشا ء سلول می توانند بعنوان معیاری جهت انتخاب و غربال سازی آزمایشگاهی ژنوتیپ های مقاوم به خشکی در عدس مورد استفاده قرار گیرند.نتایج آزمایش صفات گیاهچه ای نشان داد که GSI بالاترین همبستگی مثبت ولی غیر معنی دار را با طول ساقه چه دارد . همبستگی مثبت و معنی داری بین صفات طول ساقه چه ، طول ریشه چه و وزن خش ک گیاهچه نیز بدست آمد .بنابراین برای افزایش مقاومت بهخشکی عدس در مناطق خش ک و نیمه خش ک انتخاب براساس طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه بالا تا حدودی می تواند مفید باشد.