سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیر نیازی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، پیشوا
احمد یزدانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده:

ترکیب کاتوره ای دو ترکیب بین فلزی با دو نوع ساختار هندسی – مغناطیسی جهت پیدا کردن نقطه بحرانی که در آن ساختار کریستالی – مغناطیسی پایدار بروز می کند مورد مطالعه می باشد . این سیستم کاتوره ای از طریق :
۱) از نظام مغناطیسی دوگانه فرو و آنتی فرومغناطیس با فاز ناپایدار فرومغناطیس Gd2Al ترکیب بین فلزی
۲) ترکیب بین فلزی Gd2In که فاز دوگانه فرو و آنتی فرو با فاز ناپایدار آنتی فرومغناطیس دارد
مورد بررسی می باشد . برای بررسی نقطه گذار فاز این ترکیب از بسته محاسباتی Wien2k استفاده شده است . مشاهده می گردد که ترکیب Gd2Al1-xInx در ۰٫۲۵<x<0.5گذار فاز انجام می دهد که با مقدار تجربیx= 0/3همخوانی دارد