سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز میرآقا – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

شبکه جنوب شرقی و شبکه سراسری توسط دو خط ۴۰۰ کیلوولت به یکدیگر متصل شده اند . نیروگاه حرارتی بندرعباس بظرف یت تولیدی ۴×۳۲۰ مگاوات علاوه بر تامین قسمت قابل توجهی از انرژی مورد نیاز شبکه جنوب شرقی مقداری از قدرت تولیدی خود را نیز از طر یق خطوط ۴۰۰ کیلوولت به مراکز مصرف فاصله بیش از ۶۰۰ کیلومتر منتقل می نماید . با توجه به موارد فوق بررسی پایداری این نیروگاه در صورت بروز اتصال کوتاه سه فاز در خطوط ۴۰۰ کیلوولت حائز اهمیت بسیاری است . در این مقاله وضعیت پایداری گذرا و دینامیکی نیروگاه بندعباس هن گام و قوع بدترین اتصال کوتاه سه فاز در خطوط ۴۰۰ کیلوولت انتقال انرژی تولیدی نیروگاه به شبکه سراسری و متعاقب آن با توجه به ن تایج بدست آ مده تعیین ماکزیمم مقدار تولید نیروگاه مورد مطالعه قرار گرفته است .