سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد بداق جمالی – پزوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور ، مشهد پژوهشگاه هواشناس
سهیلا جوانمرد – پزوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور ، مشهد پژوهشگاه هواشناس
حسین مقدم – پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، مشهد
عبدالرضا مهدویان – پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، مشهد

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است که اکثر نقاط دنیا با آن روبرو هستند. برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روشهای مختلفی پیشنهاد گردیده است که درا ینجا سه روش جهت تعیین نمایه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان ارزیابی و محاسبه می گردد. این روشها شاخص استاندارد شده بارش (SPI) ، شاخص دهکها و شاخص درصد نرمال (PN) می باشند. در روش SPI بارندگی هر ایستگاه را در نظر گرفته و مقادیر SPI آن در فواصل زمانی مختلف محاسبه می گردد که اعداد مثبت معرف ترسالی و اعداد منفی معرف خشکسالی خواهند بود و سپس نتایج آن بصورت نقشه های مختلف تغییرات خشکسالی را دنبال می نماید. با روش شاخص درصد نرمال (PN) درصد کاهش و افزایش بارندگی منطقه نسبت به میان گین دوره آماری بلندمدت آن مورد محاسبه قرار می گیرد. در روش دهکها (Decile) ارتباط بارش جدید با اطلاعات گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته و نوع دهک تعیین می گردد و در نهایت ارتباط این سه شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته روش مناسب مورد استفاده در منطقه پیشنهاد می گردد لازم به ذکر است که روشهای (PN,SPI) برای استانهای کرمان و خراسان انجام شده و قبلا در کنفرانسهای خشکسالی شیراز و کرمان ( سال ۱۳۷۹) ارائه شده است.