سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم زیر دریا
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

یکی از روشهای مدرن پایش خوردگی خطوط لوله، استفاده از روشهای مخابراتی در جمع آوری اطلاعات حفاظت کاتـدی می باشد . معمولا اطلاعات حفاظت کاتدی خطوط لوله از طریق Test point های نصب شده در مـسیر خطـوط لولـه بدسـت می آید . اینکار در دوره های زمانی مختلف توسط اپراتورهای مربوطه در طول خطوط لوله انجام می شود . بـا توجـه بـه وسـعت زیاد خطوط لوله، انجام اینکار مستلزم صرف زمان و هزینه بالا می شو د . از طرفی برخی نقاط ایران کوهستانی می باشد و امکان دسترسی به خطوط لوله در فصول سرد سال وجود ندارد .
با استفاده از روشهای مخابراتی، اطلاعات پتانسیل خوردگی و جریان حفاظت کاتدی خطوط لولـه از طریـق سنـسورهای مربوطه در محل Test point ها اندازه گیری می شود و سپس اطلاعات به کمک روشهای مخابراتی به پایگاه های مـورد نظـر ارسال می شود . اطلاعات این پایگاه ها نیز به روش مخابراتی به یک پایگاه مرکزی انتقال داده می شود و به این ترتیب اطلاعات حفاظت کاتدی کل خطوط لوله در اختیار اپراتور قرار می گیرد . علاوه بر این امکان ارسال اطلا عات به شـبکه جهـانی اینترنـت وجود دارد . بدین ترتیب اپوراتور می تواند در محل هایی که امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد از اطلاعات خوردگی خطوط لوله بصورت Online مطلع شود . در این روش می توان پتانسیل ترانس رکتیفایرهای موجود در خطوط لوله را از طریـق روش
های مخابراتی تغییر داد و تاثیر آنرا بر وضعیت حفاظت کاتدی بصورت Online دریافت نمود . در این مقاله انواع روشهای مخابراتی که جهت پایش Online اطلاعات حفاظت کاتـدی خطـوط لولـه نفـت و گـاز بکـار می رود بررسی می شود .