سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی نظری فر –
حسین بانژاد – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
علی اکبر سبز یپرور – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی و پایش خشکسالی ها و تحلیل ضرایب ریسک هیدرولوژیکی پدیده خشکسالی در طولانی ترین و شدیدترین تداوم ها از نظر بزرگی در سالهای مختلف در استان همدان می باشد. به این منظور از شاخص بارش استاندارد (SPI) به عنوان شاخص منتخب جهت بررسی خشکسالی ها در ۲۰ ایستگاه در داخل و خارج حوضه با طور دوره آماری مشترک ۳۰ ساله در پنج مقیاس زمانی ۱، ۳، ۶، ۱۲ و ۲۴ ماهه استفاده گردید. نقشه های ریسک وقوع طولانی ترین تداوم خشکسالی ها، ریسک بالاتری در مناطق جنوب شرقی و مرکزی منطقه نشان می دهد. همچنین تحلیل ها نشان داد که در یک تداوم معین، با افزایش احتمال وقوع خشکسالی، دوره بازگشت کاهش می یابد؛ در خشکسالی های با تداوم مشخص، در یک احتمال معین، با افزایش دوره برنامه ریزی، ریسک خشکسالی افزایش می یابد و در یک دوره برنامه ریزی معین، با افزایش تداوم خشکسالی، ریسک خشکسالی کاهش می یابد. از نتایج بدست آمده میتوان در مدیریت بهینه منابع آب در اقلیمهای مشابه بهره برداری نمود.