سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا چناقلو – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
ناصر سلیمان بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه الگوریتمی کارآ ، دقیق و قابل اطمینان برای تشخیص خرابی در المانهای انواع سازهها همچون تیرها ، خرپاها و قابها میباشد . روش ارائه شده مبتنی بر پاسخ بدست آمده از آزمایشات استاتیکی و دینامیکی سازه واقعی میباشد که بر اساس پاسخ اندازهگیری شده ، میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را با اطمینان قابل قبولی انجام داد . در روش پیشنهاد شده ، برای اجرای عمل پایش نیاز به اطلاعات کاملی از سازه نیست و با تعداد محدودی از اطلاعات استخراج شده ،میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را انجام داد. الگوریتم ژنتیک بخش اصلی روش معرفی شده در این مقاله را تشکیل میدهد.الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتمهای جستجوگر از قابلیتهای ویژهای برخوردار میباشد و از نقطه نظر تعداد پارامترهای مورد بررسی ، محدودیت چندانی ندارد . دلیل این امر را میتوان در نحوه عمل بهینه سازی الگوریتم جستجو کرد . این الگوریتم برای رسیدن به مقادیر دقیقی از پارامترهای مورد نظر ، تمام نقاط فضای جستجو را مورد بررسی قرار نمیدهد و بصورت هوشمنددامنه نقاط جستجو در طی تکرار عملیتات کوچک میشود . برای نمایش دقت روش پیشنهاد شده ، تعیین و تشخیص خرابی در المانهای قاب فضایی مورد بررسی قرار گرفته است