سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

غلامرضا شیخ – موسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا)
مهدی شفیعی –
ایمن سخنی –

چکیده:

برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه محلی برپایه مشارکت خرد و توان تمام ذینفعان محلی رویکردی است که بیش از چهاردهه در سطح بین المللی در کنار برنامه ریزی توسعه ملی مطرح گردیده است و الگوهای موفق در حوزه های مختلف توسعه به اجرا در امده و مستندشدها ست در ایران نیز از برنامه سوم توسعه ۸۴-۸۰ براین رویکرد صحه گذاشته شده است ودو اثر مختلف دولتی نیز در جهت بهره گیری از چنین رهیافتی طرحهای مختلفی را پیشنهاد و گاها با موفقیت به اجرا دراوردها ند. اخیرا بحث توانمندسازی جوامع محلی نیز در حوزه کاهش فقر/ محرومیت زدایی در کشور مطرح گردیدها ست و کانون حرکت توسعه محلی را در قلب جامعه محلی قرار داده و فعالیت های ظرفیت سازی / توانمندسازی برای جوامع محلی هدف را از ارکان اصلی ایجاد تحرک در جهت تعیین و اولویت بندی نیازهای خویش را از یکسو و برنامه ریزی برای تدوین طرحهای طرحهای محلی از سوی دیگر را مطرح نمودها ست منظور ازذینفعان توسعه در سطح محلی مردم یا جامعه محلی مدیریت و مقامات دولتی محلی نهادهای مردمی و غیردولتی و بخش خصوصی می باشد.