سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری حیدربیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حجت احمدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیداحمد طباطبایی فر – استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود امید – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

آنالیز ارتعاشات یکی از روشها ی اصل ی پا یش ووضع یت در نگه دار ی و تشخ یص ع یوب ماش ین ها در صنعت م ی باشد . این روش مزا یای منحصربه فرد ومعا یبی مربوط به پا یش و تشخ یص ع ی ب ماش ین دارد . وقت ی ای ن روش به طور مستقل استفاده شود، به طور معمول تنها بخش ی از ع یوب ماش ین شناسا یی م یشود . تجربه عمل ی نشان داده است که این روش در برنامه پا یش وضع یت ماش ین ها اطلاعات قابل اطم ینان و مف یدی را ارائه داده، به طور قابل ملاحظه ا ی مزایای با ارزش ی را در صنعت به بار م ی آورد . هدف این تحق یق ارز یابی ارتباط ب ین آنال یز ارتعاشات وتشخ یص ع ی ب می باشد . این امر، از طر یق آنال یز ارتعاشات و ارز یابی شرا یط متفاوت یک گ ی ربکس حاصل شد . به منظور ب ررس ی ارتعاشات در گ یربکس و تشخ یص ع یوب آن، شرا یط مختلف گ یربکس ( سالم ومع یوب ) مورد بررس ی قرار گرفت . عی وب متداول چرخدنده ها ( شکستگی، سا یش ) بر رو ی مجموعه ا یجاد شده، ارتعاشات دستگاه اندازه گ یری گرد ی د . سپس طیف مربوط به هر حالت گ یربکس مورد بررس ی قرار گرفت . با به کار بردن طیف های استخراج شده و مقایسه آنها با شرایط نرمال یک گیربکس سالم، عیوب گیربکس در شرایط مشابه قابل تشخیص می باشد .