سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

پایش و هدف گذاری انرژی یک متدولوژی سیستم اتیک و یک فرآیند پیوسته جهت جمع آوری، تفسیر و گزارش مصرف انرژی با هدف استفاده از اطلاعات جهت بهبود کارآیی انرژی و کاهش هزینه های آن است . تدوین و فرمول بندی این تکنیک با دو نحوة نگرش بسیار معروف به سال های دهه ٨٠ در کشور انگلستان برمی گردد . نگرش اول که منجر به تأسیس مرکز حسابرسی انرژی (EAC) گ ردید از منطق ایجاد انگیزه برای کاهش انرژی در اثر مطا لعه مرتب هزینه انرژی نشأت گرفت در حالیکه نگرش دوم که نگرش ً نسبتا جدیدتری بود از منطق اجتناب از مصارف انرژی غیر دخیل در فرآیند تولید اقتباس می شد . اساس آن مبتنی بر ایجاد یک سیستم برای پیش بینی مصرف انرژ ی از طریق اطلاعات گذشته وپیشگویی مصرف، محاسبه اختلاف بین مقدار پیش بینی شده و مقدار واقعی، تعیین دلایل اختلاف و تفسیر تغییر در روند و الگوی مصرف و نها ی تاً کنترل مصرف و حتی الامکان بهبود آن و نیز بهبود سیستم پیش بینی مصرف ا نرژی است . در
این روش اولین قدم اسا سی شناخت انواع فرآیندها برای داشتن تصویری از الگوی مصرف است . استخراج شاخص کارآیی انرژی بسته به نوع فرآیند می تواند ما را دریافتن سهم انرژی غیر دخیل در تولید کمک کند . از ابزارهایی چون منحنی CUSUM و منحنی چارت کنترل، در استف اده از اطلاعات مصرف برای مدیریت و کنترل مصرف انرژی در این روش بهره گرفته می شود . علاوه بر این موارد مسائلی که در این مـقاله مـورد بررسی قرار گرفتـه اند عبارتنـد از سازمان بندی سیستم پایش و هدف گذاری، روش های ارتقاء توانایی های این سیستم و مراحل منظمی که بر ای پیاده نمودن آن در یک واحد صنعتی باید طی شود . در پایان مقاله به یک نمونه مورد مطالعه از یک صنعت خاص که توسط سیستم پایش و هدف گذاری انرژی در آن نتایج مثبتی اخذ شده اشاره می گردد .