سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد کیا کیانیان – عضو هیات علمی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
حسن حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
فهیمه رسولی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
بهمنظور پایش و سنجش خشکسالی درشهرستان کاشان ازنمایه استاندارد شده بارش SPI استفاده شد مقیاس زمانی انتخاب شده برای این مطالعه بصورت ۳و۶و۹و۱۲و۲۴و۴۸ماهه بود که طی دوره اماری ۲۰ساله بااستفاده از۵ایستگاه صورت گرفت برای تعمیم داده های نقطه ای به مقادیرسطحی ازروش IDW درنرم افزار GIS استفاده گردید که نتایجی بدین مضمون بدست آمد خشکسالی شدید ابتداد رقسمت های شرق و شمال شرقی شهرستان بروزکرده است درماه بعد بیشتر استان به جز جنوب غرب شهرستان را فراگرفته و درقسمت های شرق و شمالی به صورت خشکسالی حاددرامده است درماه های بعد خشکسالی گسترش یافته و بیشتر استان رادربرگرفته است درجنوب شرق ازخشکسالی حادبه تدریج کاسته شده ولی خشکی همچنان درشهرستان به خصوص درقسمتهای شمالی و مرکزی وجود دارد و نه تنها ازمقدار آن کاسته نشده که روند افزایشی هم داشته است