سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده حبیبی – کارشناس ارشد هواشناسی کرمان
حمید خضری قرائی – کارشناس هواشناسی کرمان
سعیده حبیبی – کارشناس

چکیده:

یکی از عوامل مهم جوی که نقش مهمی در اقتصاد وزندگی مردم هر منطقه میزان بارندگی می باشد که کمبود آن موجب خسارات جبران ناپذیری می شود. خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت باری است که ممکن است در منطقه ای اتفاق بیفتد. استان کرمان در زمره استانهایی است که د رمعرض خشکسالی قرار دارد. یکی از راههای تعدیل خشکسالی ارزیابی و پایش آن بر اساس شاخصهایی است که بتوان میزان شدت و تداوم آن را در یک منطقه تعیین نمود. در مقاله حاضر تحلیل بارش و خشکسالی در استان کرمان با استفاده از شاخص استاندارد بارش(SPI) برای بازه زمانی ۱۲ ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتاج بررسیها نشان داد که در دوره ۲۰ ساله مورد مطتالعه (۱۹۸۷-۲۰۰۶) روند بارش درکرمان منفی بوده است.