از نظر معتبر(سطح اعتبار) بودن اسناد و منابع پایگاه داده:

پایگاه های علمی از نظر سطح اعتبار به پایگاه های علمی غیر نمایه ای و نمایه ای تقسیم می شوند: پایگاه های علمی غیر نمایه ای، فرایندی برای نمایه شدن مجلات مختلف ندارند، این بانکها معمولا پس از تکوین وب، پا به عرصه وجود گذاشتند و بدون وجود اینترنت، این گروه از بانکها نیز، بوجود نمیآمدند. از این دسته میتوان Google Scholar را نام برد. اما در نقطه مقابل، پایگاه های علمی قرار دارند که اکثریت آنها از بطن یک نمایه نامه چاپی به شکل یک بانک اطلاعات نمایه الکترونیک یا تحت وب تکامل پیدا نموده اند. فلذا  بدیهی است که سابقه حضوروفعالیت این دسته از بانک ها بسیار طولانی تر از دسته اول میباشد.

از نظر وجود امکانات جانبی در پایگاه داده

برخی از پایگاه های علمی، علاوه بر امکانات معمول و بعضا مشترکی که ذکر گردید، از جمله امکان جستجوی ساده و پیشرفته، ذخیره سازی و گزارش اطلاعات کتاب شناختی اسناد، نمایش چکیده، نوع اسناد از نظر مقاله، گزارشی، مقاله سمینار و غیره دارای امکانات مهم و جانبی دیگری بوده که بخصوصی در تحلیلهای مطالعات یا ارزیابیهای علم سنجی در سطح فردی، دانشگاهی، رشته علمی، موضوع خاص، کشور یا منطقهای و غیره کاربرد زیادی دارد. این امکانات را بطور عمده به دو دسته تقسیم میشود: امکان تولید خروجی منطبق با نرم افزارهای مدیریت کتابشناسی (نرم افزارهای مرجع دهی و مرجع نویسی / نحوه نگارش منابع / مرجع نگاری)، همانند Reference Manager یا EndNote این امکان، یکی از بهترین امکانات موجود در برخی پایگاه های علمی است که فواید بسیار زیادی برای کاربران بهمراه دارد. اما مهمترین این فواید، سهولت در نگارش منابع مقالات، گزارشات یا پروپوز الهایی است که قصد ارجاع یا استناد به مقالات جستجو شده را دارید. امکان تحلیلهای استنادی: تحلیلهای استنادی به مجموعه ای از تحلیلهای آماری یا محاسباتی بر روی دادههای مرتبط با استنادات مقالات البته برخی از این شاخصها در سطوح مختلف فردی، دانشگاهی، منطقه ای، موضوعی یا رشته ای و غیره قابل محاسبه و تفسیر بوده و برخی فقط در یک سطح خاص، بعنوان مثال سطح مجله علمی، قابل محاسبه و تفسیر میباشند؛ اطلاق میگردد. نتیجه یا خروجی این تحلیلها، شاخصهای عددی قابل تفسیر در زمینه استنادات منابع مختلف یا سایر سطوح محاسبه شده است که معمولا بطور مستقیم یا غیرمستقیم، اعتبار سطح محاسبه شده؛ بعنوان مثال اعتبار علمی فرد محقق، اعتبار علمی مقاله، اعتبار علمی مجله را نشان میدهد. یکی از مهمترین و پرکاربردترین این شاخصه ای استنادی، شاخصی ضریب تاثیر است که این شاخص فقط در سطح مجله علمی قابل محاسبه و تفسیر است.