مقاله پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب آشاميدني در سيستم هاي آب رساني مراكز نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب آشاميدني در سيستم هاي آب رساني مراكز نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگي
مقاله رسوب گذاري
مقاله سيستم آب رساني
مقاله کيفيت آب
مقاله مراکز نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عدم كنترل كيفيت شيميايي آب در شبكه هاي توزيع باعث وقوع پديده هاي خوردگي و رسوب گذاري و آسيب هاي اقتصادي و بهداشتي مي شود. هدف اين مطالعه بررسي كيفيت شيميايي آب آشاميدني مورد استفاده در برخي از مراكز نظامي و تعيين پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آن بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، كيفيت شيميايي آب آشاميدني (زيرزميني) ۹ مركز نظامي مستقر در حوزه هاي آبريز مختلف كشور در فصول مختلف سال تعيين شد. براي تعيين ميزان عوامل شيميايي، ۳ نمونه تصادفي لحظه اي در هر فصل برداشت و بررسي شد. حجم نمونه هاي برداشتي ۲ تا ۳ ليتر و ظروف مورد استفاده براي جمع آوري نمونه ها شيشه اي و پلي اتيلني بود. حفاظت، نگهداري و آزمايش نمونه ها نيز مطابق روش هاي استاندارد انجام شد. پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري با استفاده از انديس اشباع لانژليه(LSI) ، انديس خوردگي(AI)  و انديس رايزنار (RI) تعيين شد.
يافته ها: بر اساس مقادير عددي محاسبه شده براي انديس هاي موردنظر، آب آشاميدني مورد استفاده در مراكز G3،G4  و G5 داراي پتانسيل خورندگي و در ساير مراكز، داراي پتانسيل رسوب گذاري بود. در تمام مراكز مورد مطالعه هر سه نوع انديس محاسبه شده كيفيت يكساني از نظر خورندگي يا رسوب گذاري براي آب مورد استفاده ارايه كردند.
نتيجه گيري: اطلاع از خورندگي و رسوب گذاري آب هاي مصرفي و پايش غلظت فلزات سنگين بايستي در برنامه هاي كنترل كيفيت آب مورد توجه قرار گيرد.