مقاله پتانسيل واكسني پروتئين كپسيد خارجي (VP4) روتاويروس كلون شده در پلاسميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پتانسيل واكسني پروتئين كپسيد خارجي (VP4) روتاويروس كلون شده در پلاسميد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاويروس
مقاله VP4
مقاله كلونينگ
مقاله واكسن وصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده لو مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: صديق آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روتاويروسها عامل گاستروآنتريت كودكان زير ۵ سال هستند و سالانه موجب حدود ۸۰۰۰۰۰ مرگ مي شوند. افزودن واكسن روتاويروس در برنامه ايمن سازي كودكان مي تواند باعث كاهش قابل ملاحظه مرگ و مير كودكان به خصوص در كشورهاي درحال توسعه شود. پروتئين VP4 خار كپسيد خارجي روتاويروس بوده كه روتاويروس توسط آن به گيرنده خود متصل مي شود. پروتئين VP4 موجب توليد آنتي بادي خنثي كننده مي شود. با در نظر گرفتن موارد فوق ما، ژن VP4 روتاويروس را در پلاسميد به منظور بيان VP4 در آينده كلون كرديم.
روش بررسي: سلول BSC-1 به صورت تك لايه كشت داده شد. وقتي كشت سلولي CPE كامل روتاويروس را نشان داد سه مرتبه ذوب و فريز شد. روتاويروس توسط اولتراسانتريفيوژ نسبتا خالص گرديد. پرايمرهاي اوليگونوكلئوتيدي مخصوص قطعه ۴ ژنوم روتاويروس كه VP4 را كد مي كند ساخته شد. ژنوم RNA ويروس استخراج و به عنوان الگو براي ساخت cDNA توسط ترانس كريپتاز معكوس استفاده گرديد. سپس به وسيله  PCRتكثير داده و محصول PCR در ناقل پلاسميد كلون شد. پلاسميد حاصل با آنزيمهاي محدودالاثر و تعيين توالي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتيجه تعيين توالي به وسيله نرم افزار BLAST تحليل شد كه %۱۰۰ با توالي قطعه شماره ۴ روتاويروس موجود در بانك NCBI ژني مشابه بود.
نتيجه گيري: نتيجه تحليل توالي تاييد مي كند كه نوكلئوتيدهاي ژن VP4 بعد از پاساژهاي طولاني روتاويروس SA11 در آزمايشگاه ما ثابت مانده است.