مقاله پتانسيل يابي و اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي اورانيم با استفاده از عناصر ردياب در برگه ۰۰۰‚۱:۱۰۰ اسفوردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پتانسيل يابي و اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي اورانيم با استفاده از عناصر ردياب در برگه ۰۰۰‚۱:۱۰۰ اسفوردي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر پرتوزا
مقاله رسوب آبراهه اي
مقاله عناصر كم مقدار
مقاله اسفوردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صائن سينا
جناب آقای / سرکار خانم: معماركوچه باغ ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي اجراي طرح سراسري اكتشاف ذخاير اورانيم در ايران مركزي توسط سازمان انرژي اتمي ايران، برگه ۱:۱۰۰,۰۰۰ اسفوردي واقع در استان يزد و در حد فاصل شهرهاي بافق و بهاباد مورد پي جويي و اكتشاف مقدماتي قرار گرفت. به منظور پتانسيل يابي عناصر پرتوزا در اين برگه، از نتايج تجزيه نمونه هاي رسوب آبراهه اي برداشت شده توسط سازمان زمين شناسي كشور استفاده شد. چون عناصر اورانيم و توريم و هم چنين عناصر خاكي نادر مورد تجزيه قرار نگرفته بودند، از ردياب هاي اورانيم براي بررسي استفاده شد. فرايند پردازش داده ها شامل بهنجارسازي داده ها، بررسي هاي تك متغيره و چند متغيره و در نهايت ترسيم و تفسير نقشه آنومالي عناصر است. با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي ژئوشيمي، سه محدوده به عنوان مناطق پتانسيل دار براي ذخاير اورانيم معرفي شد. اين سه محدوده توالي هاي مارن و كانگلومرا در شمال غرب ناحيه، جنوب توده گرانيتي زريگان و توالي هاي ماسه سنگي همراه با توده هاي كوچك نفوذي در محدوده اطراف معدن اسفوردي و حد فاصل آن تا حوالي معدن كوشك است. با توجه به نتايج حاصله، مي توان گفت كه برگه اسفوردي به لحاظ ذخاير اورانيم رسوبي اهميت زيادي دارد.