سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کشاورزی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی ها نشان می دهد که آبخوان هارکله دارای پتانسیل آبی کاملا غیریکنواختی است و تنها بخشی از آبخوان از نظر هیدروژئولوژی حائز اهمیت است. در این تحقیق پتانسیل آبی آبخوان دشت هارکله با استفاده از مطالعات زمین شناسی، بازدیدهای صحرایی، داده های حاصل از چاه های حفر شده و نتایج آزمایش ژئوفیزیک مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان می دهد که: آبخوان مورد نظر در نواحی شمال، شرقی و جنوبی دشت از نظر پتانسیل آبی ضعیف است. نواحی مرکز و جنوب غربی پتانسیل آبی نسبتا متوسطی دارد و تنها در بخش غربی دشت، آبخوان از پتانسیل آبی نسبتا خوبی برخوردار است. ارتفاعات آهکی آسماری در ضرق دشت آبخوان آبرفتی آزاد هارکله را تغذیه نمی کند و بخش لهبری در جنوب غربی دشت مرز نفوذ ناپذیر آبرفتی را تشکیل می دهد.