سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی اکرمیان – دانشجوی کارشناسی باغبانی
تقی آل ابراهیم – دانشجوی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
ابراهیم کازرونی منفرد – دانشجوی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشکده کشاورزی،‌ دانش

چکیده:

آلیلوپاتی ویژگی است که در آن گیاهان می توانند با تولید و رهاسازی ترکیبات شیمیایی در محیط، بر رشد و نمو سایر گیاهان تأثیر بگذارند. از آنجا که خاصیت آلیلوپاتیک برخی گونه‌های زراعی به اثبات رسیده است، لذا بررسی اثرات آنها برگیاهانی که در تناوب با آنها قرار می‌گیرند اهمیت ویژه‌ای دارد. بر این اساس پتانسیل اثر آلیلوپاتیک ۴ رقم نخود (جم، کرج، فیلیپ و ILC480) با استفاده از غلظتهای مختلف عصاره آبی کاه و کلش آنها شامل صفر، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل ۵*۴ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی ارقام نخود موجب کاهش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت شد و مرحله رشد رویشی بیش از مرحله جوانه‌زنی تحت تأثیر مواد آلیلوپاتیک قرار گرفت. با افزایش غلظت عصاره نخود تا ۶۰ درصد، سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول کولئوپتیل و وزن‌تر گیاهچه‌های ذرت به طور معنی‌داری، به ترتیب تا ۷۰، ۶۰، ۸۶، ۷۵ و ۸۲ درصد کاهش یافت. در این مطالعه ارقام مختلف نخود از نظر میزان اثر بازدارندگی بر صفات مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند.