سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جعفر آقایی – بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب
عباس میرآخورلی – بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب
شاهین واعظی – بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب
عباس کوهپایگانی جهانگیر – بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب

چکیده:

به منظور بررسی تنوع و پتانسیل ژنتیکی کلکسیون نخودهای بومی بانک ژن گیاهی ملی ایران مجموعه‌ای از ۳۶۶ نمونه نخود کابلی و ۹۲۶ نمونه نخود دسی در بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی در کرج کشت گردید.. هر نمونه بر روی دو خط به طول دو متر و فاصله بین خطوط ۰/۵ متر کشت شده و در فاصله هر ۲۰ نمونه دوبار یک توده محلی از آذربایجان غربی بعنوان شاهد کشت گردید. در طول فصل رشد ۱۰ صفت مربوط به بوته و پس از رسیدن وجمع آوری و تجزیه بذور ۵ صفت مربوط به بذر مطابق دستورالعمل IPGRI یادداشت برداری شد.نتایج بیانگر تنوع بسیار بزرگ برای صفات مورفولوژیکی بوده و تقریبا تمامی دسته‌های مختلفی که برای هر صفت در دیسکریپتور درج گردیده است هرچند با فراوانی بسیار کم در این کلکسیون نیز مشاهده می‌گردید.و برای صفات مربوط به بذر و صفات فنولوژیکی تنوع زیادی مشاهده می‌گردید که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی بکار برده شوند. همچنین نشان داده شد با وجود آنکه حدفاصل مشخصی بین تیپ‌های دسی و کابلی وجود نداشته و گاهی تشخیص یک نمونه به سختی مقدور است اما با استفاده از مجموعه‌ای از صفات شاخص امکان تمایز بین نمونه‌ها فراهم است.