سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد نکوآمال کرمانی – کارشناس ارشد مهندسی آب مرکز تحقیقات هواشناسی استان هرمزگان
سیدمحمدتقی سدیدی شال – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی مرکز تحقیقات هواشناسی استان هرمزگان
آرزو پوراصغریان – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی استان هرمزگان
عباس رنجبرسعادت آبادی – استادیار سازمان هواشناسی کشور

چکیده:
بیش از یک دهه است که موضوع توسعه پایدار مورد بحث و بررسی محافل علمی و اقتصادی کشورها می باشد و با توجه به اهمیت محیط زیست پاک، کاربرد انرژی های جایگزین صریحا توصیه شده است. در این میان استفاده از انرژی باد در کشورهایی که مناطق بادخیز دارند مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، پتانسیل انرژی باد ایستگاه های همدیدی استان هرمزگان، شامل ایستگاه های همدیدی بندرعباس ، قشم دریایی ، قشم فرودگاهی ، ابوموسی ، بشاگرد ، بستک ، حاجی اباد ، جاسک ، خمیر ، کیش ، لاوان ، لنگه ، میناب ، رودان ، سیری و پارسیان، در یک دوره آماری ۱۰ ساله (۱۳۹۱-۱۳۸۲) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های باد مورد استفاده در این مطالعه، با فاصله زمانی سه ساعته و در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین برداشت شده اند. داده های منفصل باد با استفاده ازتابع توزیع پیوسته ویبول جایگزین گردیدند. این کار پس از محاسبه فراسنج های C و K تابع ویبول از طریق برازش حداقل مربعات صورت پذیرفته است. سپس با استفاده از قانون یک هفتم نیرو، اطلاعات باد در ارتفاع ۱۰ متری به ارتفاع ۵۰ متری (که ارتفاع محور اکثر توربین های بادی است) تبدیل و خصوصیات سرعت و توان باد در هر دو ارتفاع مذکور محاسبه شده اند. همچنین پراسنج های دیگری همانند سرعت نامی باد، محتمل ترین سرعت باد و ساعات موجودیت باد، محاسبه شده و در پایان، مناطق مستعد تولید انرژی باد در استان بر اساس جدول طبقه بندی سایت های بادی آمریکا رتبه بندی و به کمک نرم افزار Arc GIS نقشه ی پهنه بندی پتانسیل انرژی باد سطح استان تهیه گردید. چگالی انرژی باد در ارتفاع ۵۰ متری ایستگاه های بندرعباس ، قشم دریایی ، قشم فرودگاهی ، ابوموسی ، بشاگرد ، بستک ، حاجی اباد ، جاسک ، خمیر ، کیش ، لاوان ، لنگه ، میناب ، رودان ، سیری و پارسیان به ترتیب ۱۴۹٫۳، ۱۹۶٫۸، ۲۸۰٫۷، ۲۴۲٫۵، ۱۵۵٫۶، ۱۱۶٫۶، ۱۹۴٫۵، ۳۰۸٫۵، ۸۷٫۴، ۲۵۵٫۸، ۳۳۶٫۸، ۲۳۷٫۸، ۱۷۱٫۷، ۲۳۶٫۸، ۳۰۹٫۴ و ۱۷۳٫۹ وات بر مترمربع در واحد سطح به دست آمد. نتایج نشان می دهند که ایستگاه های قشم فرودگاهی، ابوموسی، جاسک، کیش، لاوان، لنگه، رودان و سیری ، پتانسیل مناسبی برای تولید انرژی باد و نصب نیروگاه های توربین بادی دارند.