سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساناز غازی – گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی
قاسمعلی عمرانی – گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

از سال های قبل جایگزینی سوخت های فسیلی با انوا ع انرژی های تجدید پذیر در جهان آغاز شده است و بهره برداری از این منابع انرژی بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی و ضرورت های زیست محیطی به طور روز افزون در حال گسترش اس ت . با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی های فسیلی از جمله تغییرات آب و هوا، گازهای گ لخانه ای، باران های اسیدی و بسیاری موارد دیگر، بهره مندی از این سیستم ها در راستای توسعه پای د ار انرژی بیشتر مشخص می گردد . ایران با داشتن منابعبسیار غنی در زمینه انرژی های تجدید پذیرمستعد بکارگیری بهینه این گونه انرژی هاست که در برنامه ریزی ها می توان جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفت . هدف تکنولوژی بیوگاز بازیابی انرژی و در نهایت حفاظت محیط زیست بوده که با توجه به توان فنی و پتانسیل اقتصادی، برای کشاورزان جهان سوم بسیار مناسب می باشند . لذا بموازات برنامه ریزی در راستا ی توسعه کاربری انرژی بیوگاز، تعیین مناطق مناسب دارای پتانسیل جهت احداث واحدهای بیوگاز در سطح کشور یک ضرورت تلقی گردیده و از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این بررسی به منظور رفع موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر به ویژه واحدهای بیوگاز در سطح استان های کشور، بکمک نرم افزار GIS با ارائه نقشه ها و اطلس های مختلف که نشاندهنده پارامترهای طبیعی مورد نیاز برای واحدهای بیوگاز ساده می باشند، مکان های دارای پتانسیل مناسب جهت استقرار سیستم های بیوگاز تعیین و در نقشه رقومی استان های کشور با طیف رنگی مناسب نمایش داده شده است.