سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه ترب
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت

چکیده:

با توجه به بحران آب در سال های اخیر و حفظ منابع آب موجود و رفع کمبود آن در کشور، استفاده از پساب فاضلاب به عنوان یک منبع تامین آب آبیاری حائز اهمیت است.پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل فاضلاب شهری در امر آبیاری، در دو عرصهجنگل کاری شده کاج تهران و اقاقیا در فضای سبز جنوب شهر تهران انجام شد. برای این مقصود، پس از تعیین دقیق مشخصات جغرافیایی و توپوگرافی منطقه شاهد (آبیاری با آب معمولی) و تحت تیمار (آبیاری با فاضلاب)در هر عرصه مورد بررسی چهار پلات ۳۰ ضربدر ۳۰ متر به صورت تصادفی – سیستماتیک پیاده شد. در هر پلات پارامترهای رشد (قطر، ارتفاع و حجم) درختان کاج تهران و اقاقیا اندازه گیری شد . نتایج حاصلهیچ گونه محدودیت اساسی را در استفاده از فاضلاب شهری به عنوان منبع آبیاری نشان نداد. به طوری که محتوای مواد غذایی موجود در فاضلاب، توانست رشد بیشتری برای درختان اقاقیا و کاج تهران آبیاری شده با فاضلاب شهری درمقایسه با آب چاه فراهم آورد. نتایج حاصل از این تحقیق،ایده بهره برداری از فاضلاب شهری را به عنوان منبع مهمیبرای تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهری همراه با کنترل و نظارت و دفع مناسب آن بیش از تقویت و مورد پشتیبانی قرار می دهد.