سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
راشین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهاره لرستانی –
نسرین کلاهچی –

چکیده:
آلودگی خاک به هیدروکربن های نفتی یکی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی در برخی از نقاط کشور است. آلوده شدن خاک به نفت خام به هنگام استخراج، انتقال و پالایش آن رخ می دهد. آلودگی می تواند سبب آسیب به محیط و جمعیت گیاهی و جانوری خاک شود .در این مطالعه پتانسیل کاهش ترکیبات نفتی از خاک توسط گیاه در غلظت های مختلف نفت خام سبک (۱، ۲، ۳ ،۴ درصد) در مدت ۴۰ روز در قالب یک طرح کامل تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار کاهش در نمونه ۱ درصد نفت خام سبک بود که کاهش در حدود ۳/۷۱ درصد بود، در حالی که کمترین مقدار کاهش نفت، در نمونه ۴ درصد در حدود ۱/۵۹ بود. مقدار زی توده (بیوماس) خشک در نمونه شاهد درحدود ۷۱/۰ گرم محاسبه شد که بیش از نمونه های دیگر بود و کمترین زی توده در نمونه ۴ درصد ۰۱۷/۰ گرم دیده شد.