سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوطالب قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
نادر حسینی زارع – مدیر آزمایشگاه تحقیقات آب ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

کیفیت آب یکی از فاکتورهای مهم در تعیین نوع سیستم آبیاری می¬باشد که با بوجود آمدن سیستمهای متنوع آبیاری تحت فشار و انجام کشت به صورت فشرده تأثیر خود را بیشتر نشان می¬دهند. امروزه با گسترش نرم ¬افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و قابلیت بالای این گونه نرم افزارها در جستجو بر اساس داده¬های توصیفی و نیز امکان تلفیق بین داده¬های توصیفی و تصاویر در این گونه نرم افزارها، این امکان وجود دارد که با ایجاد یک بانک اطلاعاتی، مکانهای مناسب جهت تعیین انواع مختلف روش¬هایی آبیاری تعیین گردند.در این تحقیق تنها با در نظر گرفتن پارامترهای کیفی آب و بدون توجه به سایر پارامترها با استفاده از نرم افزار Arc Veiw به مکان یابی ایستگاه¬های مناسب جهت پیاده نمودن سیستمهای آبیاری تحت فشار اقدام شد. به این منظور اطلاعات مربوط به سال آبی ۸۴- ۸۳ از ۱۲ نقطه در استان خوزستان (۲ ایستگاه از رودخانه دز،۳ ایستگاه از رودخانه شطیط، ۱ ایستگاه از رودخانه گرگر، ۵ ایستگاه از رودخانه کارون) جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده بر اساس استانداردهای کیفیت آب آبیاری بیانگر این مطلب است که ایستگاه¬های گتوند، دزفول، آبشیرین و بامدژ برای آبیاری به روش بارانی مشکلی نخواهند داشت و ایستگاه¬های دزفول، ملاثانی و ایستگاه بند قیر در رودخانه شطیط جهت آبیاری قطره¬ای مناسب می¬باشند.