سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حاضری – کارشناس ارشد اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان
حمزه صادقی سرخنی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن از دانشکده فنی دانشگاه تهران
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به علت کاهش ذخایر سطحی و پیچیدگیهای ژنتیکی کانی سازی در محدوده رشته کوه ایرانکوه (معادن باما)، بکارگیری روشهای نوین اکتشافی به منظور تامین خوراک کارخانه کانه آرایی امری اجتناب ناپذیر مینماید. همچنین تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در سیستم اطلاعات زمین مرجع (GIS) و الگوسازی اکتشافی، می تواند منجر به شناسایی مناطق امید بخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد. به دلیل وجود اطلاعات اکتشافی و استخراجی مناسب از گذشته، جهت استفاده از تمام مدارک موجود و همچنین بکارگیری دورسنجی جهت شناخت واحدهای سنگی و پدیده های مرتبط با کانی سازی، پروژهای در راستای شناسایی مناطق امید بخش با استفاده از سیستم GIS در برنامه کار شرکت باما قرار گرفت در این مقاله لایه های شاهد از مدارک موجود شامل ژئوفیزیک، ژئوشیمی، باریتیزاسیون، دورسنجی، رخنمون ماده معدنی و نقاط آزمایشی برای استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه شده است. سپس با استفاده از روش اوزان شواهد، وزن های داده شده برای هشت لایه ژئوفیزیک، گسل، ژئوشیمی، دولومیت، باریتیزاسیون، رخنمون ماده معدنی، اکسیداسیون و هیدروکسیدها محاسبه میگردد. در مرحله بعد میزان وابستگی لایه ها با استفاده از آزمون استقلال شرطی مورد بررسی قرار گرفته و نقشه نهایی پتانسیل سنجی با استفاده از روش های اوزان شواهد و رگرسیون لجستیک ترسیم و اولویت بندی مناطق مستعد بر اساس اوزان هشت لایه فوق برحسب احتمال رخداد ماده معدنی و عدم قطعیت نشان داده شده است. در پایان مناطق مستعد جهت اکتشاف تفصیلی اولویت بندی و پیشنهاد شده است