سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین میرزائی تختگاهی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی- دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید برومندنسب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
مجید بهزاد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
هوشنگ قمرنیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

اجرای موفق سیستم های آبیاری تحت فشار در یک منطقه تابع عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک و نوع محصول می باشد. میزان تأثیر و یا نوع محدودیتی که هر یک از این پارامترها در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ایجاد می کند ممکن است منجر به توصیه و یا عدم توصیه اجرای سیستم مذکور در منطقه شود. در این تحقیق پتانسیل و تناسب اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه با توجه به شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب زیرزمینی قابل استحصال، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک مناطق مذکور و همچنین نوع محصول ارزیابی و بر اساس پارامترهای مورد بررسی، توصیه های لازم ارائه شده است. محدوده این تحقیق شامل دشت های کوزران، ماهیدشت، میاندربند، بالادربند، رازآور، پشت دربند، دینه ور، حسن آباد(اسلام آباد)، بیستون، دشت روانسر، درودفرامان و سرفیروزآباد می باشد. در این بررسی با استفاده از بازدیدهای محلی، انجام آزمایشات صحرائی، مطالعه گزارشات موجود، بررسی نقشه های توپوگرافی، تجزیه و تحلیل آزمایشات شیمیائی چاه های منطقه مورد مطالعه، بررسی مطالعات خاکشناسی منطقه و آنالیز اطلاعات حاصله، امکان پذیری و پتانسیل مناطق مرکزی استان کرمانشاه از لحاظ اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار به طور جامع و کامل مورد بررسی قرار گرفته است.