سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه بسیاری از مجموعه داده های فضایی تولید شده به گونه ای ناموثر مورد استفاده قرار گرفته و بدون وجود سیستمهای مطلوب به منظور مدیریت داده ها، به منابع هدر رفته تبدیل میشوند. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ضمن آنکه میتواند در ساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف را در قالب مدلهای گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیم گیری های فضایی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله به عنوان مطالعه موردی نقشه پتانسیل معدنی در اندیس نوچون واقع در استان کرمان تهیه شده است. مراحل اصلی تهیه نقشه پتانسیل معدنی شامل تعیین فاکتورهای تشخیص کانی سازی، آماده سازی اطلاعات، تهیه نقشه های فاکتور و تلفیق نقشه ها و ارزیابی نتایج میباشد. لایه های مورد استفاده شامل لایه های تیپ سنگ شناسی، ساختار، آلتراسیون، نشانه های کانی سازی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی می- باشند. نقشه های فاکتور با استفاده از دانش کارشناسی، وزن دهی و در غالب یک شبکه استنتاجی و با بکارگیری مدل همپوشانی شاخص تلفیق شده اند. در نهایت با توجه به نقشه پتانسیل معدنی تهیه شده در این مقاله، مناطق پتانسیلدار به لحاظ وجود کانی سازی مس پرفیری در شمالشرقی منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه نهایی مشخص شده است و انجام عملیات حفاری در این مناطق توصیه میشود