سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رحیم کاظمی – مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:
تهیه نقشه پتانسیل یابی منابع آب در سازند های سخت کربناته، به منظور محدود کردن مناطق هدف و استفاده از دیگر روش های کاوش زیر سطحی منابع آب، اهمیت زیادی در کاهش هزینه و زمان مورد نیاز پروژه های اکتشافی دارد. در این پژوهش پتانسیل یابی منابع آب سازند های سخت با استفاده از مکان هندسی چشمه ها به عنوان نمایانگر نقاط شکستگی زمین مورد بررسی قرار گرفته است. لایه های موضوعی شامل مکان هندسی چشمه ها، نقشه فاصله از عناصر تکتونیکی، فاصله از خطواره ها، فاصله از شبکه هیدروگرافی، فاصله از کنتاکت های آهکی، طبقات ارتفاعی و شیب تهیه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزن دهی زیرلایه های هر معیار بر اساس فراوانی چشمه های موجود در آن زیر معیار تعیین گردید. وزن لایه های اصلی با دخالت وزن زیر لایه ها و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه شد. اعتبار سنجی نقشه پتانسیل یابی تهیه شده به این روش تطابق 76 درصدی با موقعیت مکانی چشمه های با آبدهی زیاد منطقه دارد.