مقاله پترولوژي، آلتراسيون و کاني سازي توده هاي نفوذي مناطق طاهرآباد و بجستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: پترولوژي، آلتراسيون و کاني سازي توده هاي نفوذي مناطق طاهرآباد و بجستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پترولوژي
مقاله کاني سازي
مقاله طاهرآباد
مقاله بجستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي روكي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در جنوب باختر استان خراسان رضوي و در محدوده شهرستانهاي بجستان و فردوس واقع شده است. از نظر ساختاري، ناحيه مورد نظر در بخش شمالي بلوک لوت قرار گرفته است. قديمي ترين واحد سنگي شامل متاچرت، اسليت، کوارتزيت، آهک کريستالين نازک لايه و متا آرژيليت در شمال توده هاي نفوذي خاور بجستان رخنمون دارد. سازند سردر (کربونيفر)، سازند جمال (پرمين) و سازندهاي سرخ شيل و شتري (ترياس) به همراه واحدهاي کربناته (کرتاسه) و واحد چينه سنگي معادل کنگلومراي کرمان (کرتاسه تا پالئوسن)، مجموعه واحدهاي رسوبي منطقه مورد مطالعه را تشکيل مي دهند. بر اساس سن نسبي، ماگماتيسم در خاور بجستان و طاهرآباد بعد از اواخر کرتاسه شروع و در مقاطع زماني مختلف در ترشياري تکرار شده است. دست کم سه مرحله فعاليت آتشفشاني در اين منطقه شناسايي شده است. اولين مرحله به صورت گدازه هاي آتشفشاني با ترکيب مافيک و به طور محدود، حدواسط ديده مي شود. دومين مرحله داراي ترکيب بيشتر حد واسط است و در مرحله سوم ترکيب ماگما به تدريج از حد واسط به سمت اسيدي تغيير کرده است. توده هاي نفوذي بجستان و طاهرآباد در سنگهاي آتشفشاني نفوذ کرده اند و به احتمال به لحاظ سني مربوط به اليگوميوسن هستند. ترکيب غالب توده هاي بجستان گرانيت، گرانوديوريت و کوارتزمونزونيت و توده هاي طاهرآباد ديوريت ـ کوارتز مونزونيت ـ کوارتز ديوريت ـ لاتيت است. گرانيتهاي بجستان از نوع احيايي (سري ايلمينيت) هستند و توده هاي نفوذي طاهرآباد از نوع اکسيدان (سري مگنتيت مي باشند. بر مبناي ژئوشيمي عناصر جزيي ـ کمياب و آناليز ايزوتوپي توده هاي بجستان منشا پوسته قاره اي داشته و موقعيت تکتونيکي زمان تشکيل، زون تصادم قاره اي بوده است. توده هاي طاهرآباد در زون فروانش تشکيل شده و منشا ماگما پوسته اقيانوسي بوده است. نواحي متعدد کاني سازي مس ـ طلا و سرب در منطقه شناسايي شده است.