مقاله پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي گرانيتي شمال شرق سقز و هاله دگرگوني آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي گرانيتي شمال شرق سقز و هاله دگرگوني آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقز
مقاله گرانيتوئيد
مقاله گرانيت
مقاله کالک آلکالن
مقاله تيپ I
مقاله حاشيه فعال قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرين محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امام علي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمداميني افسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مورد مطالعه در شرق نقشه زمين شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ سقز واقع است اين محدوده در بخش شمالي زون سنندج – سيرجان قرار دارد. در اين منطقه يک سري توده هاي نفوذي با ترکيب گرانيت، گرانوديوريت، کوارتز مونزونيت و کوارتز ديوريت متعلق به کرتاسه بالايي تا پالئوسن به داخل سنگ هاي قديمي تر شامل ماسه سنگ هاي سازند کهر (پرکامبرين) و سنگ هاي کربناته و ولکانيکي کرتاسه نفوذ کرده اند که تماس سنگ ميزبان و توده هاي نفوذي منجر به دگرگوني مجاورتي خفيف شده و هورنفلس هايي را ايجاد کرده است. اين گرانيتوئيدها داراي کاني هاي اصلي کوارتز، پلاژيوکلاز، ارتوز و کاني هاي مافيک بيوتيت و هورنبلند بوده و همچنين ساب سولوس مي باشند. اين توده ها داراي انکلاوهاي ميکرو گرانولار مافيکي هستند که اکثرا گرد شده و بيضي شکل اند و خصوصيات پتروگرافي و ژئوشيمي مشابهي با حاشيه مافيک توده نفوذي دارند. توده هاي گرانيتي همراه با رگه هاي سيليسي و دايک هاي آپليتي مي باشند که نفوذ و جايگيري آنها در يک فاز تاخيري نسبت به توده اصلي گرانيتي صورت گرفته است. دايک هاي ديابازي دگرسان شده با منشا ماگمايي متفاوت نسبت به توده اصلي نيز وجود دارند که به درون اين گرانيت ها تزريق شده اند. شواهد پتروگرافي و ژئوشيميايي حاکي از ماهيت کالک آلکالن با پتاسيم متوسط و بالا و متا آلومين تا پرآلومين بودن ماگماي اصلي مي باشد. با توجه به نمودارهاي مختلف پترولوژيکي تفريق ماگمايي از طريق تبلور بخشي در ماگماي مادر قابل استنباط است. شواهد ميکروسکوپي و ژئوشيميايي منشا ماگمايي تيپ I را براي اين گرانيت ها نشان مي دهد و نمودارهاي مختلف تشخيص محيط هاي تکتونيکي نيز جايگاه گرانيتوئيدهاي منطقه را حاشيه فعال قاره اي معرفي مي نمايد.