سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب الله قاسمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده نفوذی تویه _ دروار با طیف ترکیبی کوارتز مونزودیوریت , کوارتز مونزونیت و مونزونیت در زون البرز شرقی در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب دامغان واقع شده است . یافته های این تحقیق بیانگر آن است که سنگ میزبان توده را دولومیتها و آهکهای سازندهای سلطانیه , باروت و ماسه سنگهای سازندهای زاگون و لالون تشکیل می دهند و بنابراین سن آن احتمالاٌ کامبرین زیرین و به یقین پالئوزوئیک زیرین است . روندهای تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی , کمیاب و کمیاب خاکی نمونه های مورد مطالعه حاکی از پیوستگی طیف ترکیب سنگی توده و تشکیل آنها از تفریق یک ماگمای بازیک تر می باشد . تمامی نمونه ها دارای غنی شدگی از عناصر کمیاب خاکی و ناسازگار هستند . پراکندگیهای نمونه ها در برخی از دیاگرامها نیز ناشی از اعمال فرایندهایی همچون آلایش پوسته ای ماگمای مادر و فرایندهای بعدی نظیر دگرسانی , بالازدگی و هوازدگی است . دیاگرامهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی نیز موید وابستگی این توده به محیط درون ورقه ایWPG نوع A است . این محیط با محیط کششی پالئوزوئیک زیرین ایران کاملاٌ سازگار است