سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مهدیزاده – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استاد یار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گران یتوئیدی شاه کوه در شمالشرق نقشه زم ین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ بافت واقع شده است . ای ن توده دارای طیف ترک یب سنگ شناسی آلکالی فلدسپار گران یت، گران یت، گرانود یوریت ود یوریت می باشد . این توده در ب ین سنگ های ولکانوکلاستی به سن ائوسن تزریق گردیده است . جوان ترین واحدهای سنگی که توسط این توده گرانیتوئیدی قطع گردیده اند آهک های اولیگومیوسن می باشند . در اثر دگرگونی مجاورتی متأثر از تزریق این توده گرانیتوئیدی , اسکارنی با ترکیب کانی شناسی متنوع شامل گروسولار، دیوپسید، ولاستونیت , مالاکیت و مگنتیت بوجود آمده است . این توده گرانیتوئیدی برا ساس دیاگرام های طبقه بندی مودال و شیمیایی دارای طیف ترکیبی آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت ودیوریت می باشد . آثار حضور گابرو به صورت میکروآنکلاوهای گابرویی قابل استنباط است . در دیاگرام های ژئوشیمیایی طیف پیوسته ای بین ترکیبات سنگی مشاهده می شود که مبین تفریق ماگمایی می باشد . در ضمن شواهد صحرایی عملکرد یک فرآیند اختلاط ماگمایی را تأیید می نماید . می نماید . از لحاظ تقسیم بندی های ژنتیکی توده گرانیتوئیدی مذکور از نوع گرانیتوئیدهای I و و سری مگنتیت می باشد . در دیاگرام های
ژئوشیمیایی این توده گرانیتوئیدی دارای ماهیت متا آلومین و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا می باشد . با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی این توده در محیط ) VAG گرانیت های قوس آتشفشانی ) قرار می گیرد و حاصل فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس به زیر ورقه قاره ای ایران مر کزی می باشد . در ارتباط با جایگزینی این توده گرانیتوئیدی، دگرسانی سیلیسی، آرژیلیتی و پروپیلیتی گسترده ای، سنگ های گرانیتوئیدی و سنگ های میزبا ن آنرا تحت تاثیر قرار داده وهمر اه این دگرسانی ها کانسارسازی از نوع مس، سرب و روی ، طلا با منشاء مزوترمالی، اپی ترمالی روی داده است