سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مهدیزاده شهری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در هارزبورژیتهای سرپانتینی شد تشکیل شده که به وسیله دایکهای دیابارزی وگابروئی قطع شده اند و ضخامت آنها تادو متر می رسد. معمولا پدیده رودنژیتی شدن از حواشی دایکها شروع می شود و درجه رودنژیتی شدن در هر دایک و حتی در بخش های مختلف یک دایک، متفاوت است. مجموعه کانی های گارنت (هیدروگرسولر و گروسولر)، دیوپسید، پرهنیت، کانیهای گروه اپیدوت، پکتولید، کلریت و زنوتلیت تشکیل دهنده دایکهای رودنژیتی افیولیت سبزوار هستند.