سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا فتوحی راد – دانشجوی دکتری گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهرا
صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگ های آذرین مافیک و اولترامافیک موردمطالعه متعلق به یک مجموعه افیولیتی هستند که در شرق بیرجند واقع شده است. نتایج نمودارهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که گابروها و تعدادی از پریدوتیت ها متعلق به سری انباشتی ماگمای مورب زون گسترش کف اقیانوس می باشند و تعدادی از پریدوتیت ها نیز از انواع متافوریک (تکتونیک ها) هستند . سری ماگمایی سنگهای آذرین مورد مطالعه بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی تولئیتی است. مشابهت الگوهای عناصر کمیاب در نمودارهای عنکبوتی نیز وابستگی این سنگها را به ماگمای بازالتی غنی از منیزیم نوع مورب تایید می نماید. نتایج ژئوترموبارومتری تعدادی از این سنگ ها که بر اساس کالیبراسیونهای مختلف محاسبه شده است دماهایی بین ۹۴۴ درجه سانتیگراد در گابروها تا ۱۲۹۴ درجه سانتیگراد در پریدوتیت ها بدست داده است. برای تبلور این سنگ ها بر اساس محاسباتنرم افزار ترموکالک هلند و پاول دماهایی بین ۷۴۸ درجه سانتیگراد در گابروها تا ۱۲۸۲ درجه سانتیگراد در پریدوتیت ها و فشارهایی بین ۱۷/۴۶ در گابرو تا ۲۴/۷ و ۳۳/۶ کیلوبار در پریدوتیت ها بدست آمده است. اغلب دماهای بدست آمده مذکور بخصوص دماهای ترموکالک برای تبلور این سنگ ها از ماگمای غنی از منیزیم نوع مورب در یک مرکز گسترش کف اقیانوسی منطقی می نماید.