سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه نظری – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران
علی کنعانیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران
محسن الیاسی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران

چکیده:

توده کوارتز دیوریتی سلفچگان (کوه آله) با رخنمون دایر های شکل و کنتاکت ه مشیب، درون آه کهای ماس های و ماس هسن گهای سازند قرمز فوقانی تزریق شده است و سن گهای میزبان خود را تا حدی دگرگون نموده است.. این توده از لحاظ ساختاری به دو بخش خارجی با ساختمان لایه لایه و بخش مرکزی با ساختمان توده ای قابل تقسیم است. با توجه به فقدان رفتار شک لپذیر در سن گهای میزبان توده، حضور گس لهای معکوس دور تا دور تود ه، آرایش متحدالمرکز لای ههای دیوریتی در بخش خارجی توده، وجود فولیاسیون ماگمایی موازی با کنتاکت در لای ههای دیوریتی بخش
خارجی توده و افزایش شیب لای ههای آهکی به سمت کنتاکت م یتوان نتیجه گرفت که توده نفوذی سلفچگان احتمالاَ در اثر مکانیسم بالونینگ (رشد بادکنکی) و در نتیجه تزری قهای متناوب و پر فشار ماگما به درون یک مخزن ماگمایی در حال تورم، در اعماق کم پوسته جایگزین شده است. این توده از لحاظ خصوصیات ژئوشیمیایی در محدوده ماگماهای قرار م یگیرند. VAG قرار م یگیرد. عناصر کمیاب خاکی سن گهای توده در محدوده I کالکوالکالن, متاآلومین نوع غن یشدگی از عناصرLREE در مقایسه با HREE در نمودا رهای عنکبوتی، آنومالی منفی Nb-Tiو مقادیر بالای آلومینیم
وجه مشخصه ماگماهایی است که در مناطق فرورانش تشکیل م یشوند.